Byggesak i Frogn kommune

Dette mener Frogn Næringsråd

Boligbyggingen i Frogn kommune har snart stoppet helt opp.  I perioden 2007 til 2017 er det bygget 103 enheter pr år, mens de siste tre år er det i gjennomsnitt bygget 45 enheter pr år.  Ambisjonene i gjeldende Kommuneplan er en byggetakt på 80 til 100 enheter pr år, altså i tråd med ti års gjennomsnitt.

Årsakene til en slik utvikling er mange.

 • Manglende store feltutbygginger
 • Effektivt - bygge og deleforbud gjennom manglende godkjente områdeplaner for
  • ” Byutviklingsplanen” (Seiersten – Ullerud – Dyrløkke)
  • ” Områdeplanen – Gamle Drøbak”
 • Administrasjonen etterlever ikke føringene i gjeldende kommuneplan §2 knyttet til deling av tomter
 • Utfordringer med hensyn til saksbehandlingstid i byggesaker
 • Uenighet mellom administrasjon og deler av det politiske miljø når det gjelder ovennevnte forhold

Det kan sikkert nevnes flere forklarende årsaker, men vi finner ovennevnte tilstrekkelig for å belyse konsekvensene.

Første og andreordens effektene av manglende boligbygging er store for Frogn kommune.

 1. ”Første ordens” effektene:
  1. Lav aktivitet for bygg- og anleggsbedrifter gir økonomiske utfordringer, og mulig redusert sysselsetting innenfor sektoren gir også negativ impuls til kommunens inntektsside
  2. Lavt tilbud av tomter og boligenheter gir dyrere enheter for boligkjøperne og mange grupper blir ekskludert
  3. Negativ vekst i antallet innbyggere i kommunen gir redusert skatte- og avgiftsgrunnlag for kommunen
 2. ”Andre ordens” effektene:
  1. Negative vekstimpulser til øvrig næringsliv i Frogn, gir også en negativ impuls til sysselsetting og til kommunens inntektsside
  2. Aldrende befolkning, økt pleiebehov, reduserte skatteinntekter

FNR mener at nåværende situasjon er uholdbar.  Det må iverksettes strakstiltak!

 1. Aktivere ”gamle” områdeplaner for Seiersten – Ullerud – Dyrløkke og sentrum, inntil nye godkjente planer foreligger.
 2. FNR er imot at det skal åpnes for detaljreguleringer i påvente av områdereguleringer, da dette vil føre til forfordeling
 3. Når det gjelder den nye verneplanen mener vi at kommunens politikere bør følge paverådets eksempel. Mure seg inne å sende lyse ”røyksignaler” når ny pave, eller i dette tilfelle områdeplaner er vedtatt.
 4. Kommunens kapasitet innfor byggesaker må midlertidig tilpasses virkeligheten til dagens situasjon. Køen av gamle ubehandlede saker må bort, slik at nye initiativ kan realiseres minimum i tråd med behandlingstiden angitt i Plan- og bygningsloven.
 5. Administrasjonen bør lojalt forholde seg til føringene i Kommuneplanen knyttet til deling av tomter

For styret i Frogn Næringsråd
Martin Hagen og Sindre Sandberg